Många människor faller någon gång ned i en kris eller en situation där man kanske känner att det är ohållbart och att man inte själv orkar eller kan ta sig ur krisen. Ibland kan det faktiskt vara så att man själv personligen inte känner att man har en kris, utan då kanske ens närstående ser varningstecken på den som mår dåligt. Då är det viktigt att rätt hjälp finns att tillgå. Det kan vara många olika krissituationer och alla människor upplever sina kriser helt individuellt och då är det väldigt viktigt att utgå ifrån hur just den personen upplever sin situation och att man inte väntar för länge med att gå in med stöttande verksamhet eller terapi. Om detta kan man läsa om på Aftonbladets a href=”https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qn6m9g/manga-vantar-for-lange-med-krishantering”krishantering/a i en artikel om just detta. Att få hjälp tidigt kan vara av yttersta vikt för att återfå sin primära livskvalitet man hade innan ens krissituation uppenbarades.

Familjestöd

Alla familjer ser olika ut med olika möjligheter. Därför skiljer sig inte ståndpunkten åt när det gäller familjestöd och inte heller gentemot det faktum att individer är olika och agerar olika i krissituationer, och därmed ska familjestöd vara anpassat utifrån familjens situation vad gäller kriser.
Det är viktigt att se till hela familjens behov och inte enbart rikta in sig enskilt på den person i familjen som aktivt upplevt krissituationen, utan förstå att i en familj mår ofta en eller flera familjemedlemmar dåligt till följd av att någon har en krissituation. Det kan handla om ens barn eller att något syskon farit illa i en krissituation och då är det viktigt att analysera situationen och se över hela familjens behov av stöd i det hela.

Stödverksamhet och behandling

Det finns en mängd olika stödverksamheter för familjer, barn och ungdomar. Det finns en hel del uppdaterade kontaktlistor på nätet till olika verksamheter utifrån olika behov av stöd och behandling för dessa målgrupper.